Privacy

Privacybeleid Scouting Paul Kruger Nijmegen

Scouting Paul Kruger Nijmegen verwerkt persoonsgegevens conform onderstaand privacybeleid. Dit beleid is terug te vinden via www.scoutingpaulkruger.nl en op te vragen via het secretariaat op secretaris@scoutingpaulkruger.nl. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats via ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. Gegevens van minderjarige leden worden alleen vastgelegd na toestemming van de wettelijke ouders/verzorgers.

Lidmaatschapsregistratie

Zodra wordt aangegeven dat iemand belangstelling heeft voor lidmaatschap, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online (SOL). Registratie vindt plaats volgens het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren

Voor de opkomsten en kampen is het noodzakelijk dat de leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier. Dit formulier moet jaarlijks (voor het zomerkamp) worden ingevuld door de ouders/verzorgers en ingeleverd bij de leiding. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden na 1 jaar vernietigd.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem SOL. De penningmeester heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Website en cookies

Op onze website maken wij gebruik van Google analytics om vast te stellen hoe de website wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast kunnen er cookies worden gebruikt door plugins op de pagina van Twitter of Facebook.
Bij het inloggen op de Paul Kruger website wordt een functionele cookie gebruikt voor het beheren van de sessie.

Social media

Scouting Paul Kruger is actief op social media en heeft daarvoor een beleid opgesteld, dat vastligt in het Huishoudelijk Reglement.

Beeldmateriaal

Scouting Paul Kruger Nijmegen maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Paul Kruger Nijmegen en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Deze toestemming is altijd in te trekken.

Geheimhouding gegevens

Alle personen die namens Scouting Paul Kruger van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Paul Kruger Nijmegen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via de secretaris (secretaris@scoutingpaulkruger.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.